Tài khoản giao dịch

BIDV : 21410001009619 (Le Huy Bang ) Chi Nhanh Dong Ha Noi
VCB : 0541000239391 (Le Huy Bang ) Chi Nhanh Chuong Duong
AGRIBANK: 3140205439196 ( Le Huy Bang) Chi Nhanh Dong Anh
Viettinbank : 105000913625 (Le Huy Cong) Chi nhanh Dong Ha Noi
ACB: 226332299 ( Le Tien Thanh ) Chi nhanh Dong Anh